آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Sunday, May 17, 2009
جانمی سلیقه
با کمال تعجب دیشب اروپا سلیقۀ من را پسندید و دو ترانه ای که در دو پست قبلی دیدید یعنی نروژ و ایسلند به مقام های اول و دوم رسیدند. آذربایجان با آرش سوم شد و ترانۀ اسرائیلی همان طور که انتظارش می رفت شانزدهم شد.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats