آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Monday, June 30, 2008
نجاتش دادند
Eurythmics - I Saved The World Today
دم اسپانیا گرم که شب و روز ما را ساخت.
آخر بازی که مربی آراگونس را بالا پایین می انداختند، دلم فرو ریخت چون می ترسیدم پیرمرد سکته کند و روی دست مان بماند ولی به خیر گذشت.

Labels:

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats