آن سوی دیوار
یادداشت های یک ایرانی از زندگی اش در اسرائیل
Saturday, December 16, 2006
از مصطفی تا مهتاب
فیلم "تولد" دربارۀ تغییر جنسیت در ایران است. این فیلم به طرز بی نظیری موفق شده احساسات یک ترانسکسوال را به تماشاگر منتقل کند. دیدنش را شدیداً به همه توصیه می کنم.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

View My Stats